Yurt Dışı Seçmen Kütükleri.

Marsilya Başkonsolosluğu 12.05.2010

Bakanlığımızdan alınan bir yazıda Yurtdışındaki vatandaşlarımızın ülkemizde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi, milletvekili genel seçimi ve halkoylamalarında oy kullanabilmelerini teminen yürütülen çalışmalar kapsamında yurtdışındaki vatandaşlarımıza ilişkin seçmen kütüklerinin hazırlanması amacıyla Adres Kayıt Sisteminde (AKS) mevcut verilerin esas alınacağının belirtildiği daha önce bildirilmişti.

Bu kapsamda Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca hazırlanan Yurt Dışı Seçmen Kütüğü Genelgesi aşağıda sunulmuştur. Genelgenin incelenmesinden Adres Kayıt Sisteminde kaydı bulunmayan vatandaşlarımızın yurtdışı seçmen kütüğünde de kayıtlı olamayacakları anlaşılmaktadır.

Bu nedenle Vatandaşlarımızın Yüksek Seçim Kurulunun Örnek 140/II Yurt Dışı Seçmen Kütüğü Genelgesinde belirtildiği üzere Başkonsolosluklarımıza bizzat müracaat ederek Adres Kayıt Sistemine (AKS) adres beyanlarını yapmaları gerektiği önemle duyurulur.

Özer AYDAN

Başkonsolos


YSK tarafından 10 Nisan’da hazırlanan "Yurt Dışı Seçmen Kütüğü Genelgesi"

Amaç, Kapsam ve Dayanak
Madde 1- Bu genelge; yurt dışında yaşayan seçmen niteliğini haiz vatandaşların 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Yasanın 14/13, 28/8, 33, 34 ve 35’inci maddeleri uyarınca Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri ile Anayasa değişikliklerinin halkoyuna sunulmasında oy kullanmalarını sağlamak amacıyla Yurt Dışı Seçmen Kütüğü oluşturulmasını teminen Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün adres kayıt sisteminden seçmen niteliğini taşıyan kişilere ait kayıtların, Kurulumuz Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü (SEÇSİS)’ ne aktarılmasının usul ve esaslarını göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

Bu düzenleme; yurt dışı seçmen kütüğüne kayıt esasları, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıt olacaklar, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıt olamayacaklar ile yurt dışı seçmen kütüğünün oluşumuna ilişkin seçmen kayıtlarının ilanı ve itiraza ilişkin esasları kapsamaktadır.

298 Sayılı Kanunun 35’inci maddesi uyarınca; Yurt dışı seçmen kütüğü, adres kayıt sistemindeki bilgiler esas alınarak Yüksek Seçim Kurulu’nca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde oluşturulur.

Yine, aynı Kanunun 33’üncü maddesi gereğince; Seçmen Kütüğü, adres kayıt sistemindeki bilgiler esas alınarak Yüksek Seçim Kurulu’nca belirlenecek usul ve esaslara göre sürekli bilgi toplama ile güncelleştirilir.

Sürekli güncelleştirme ve genel denetleme yöntem ve teknikleriyle Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü’nün bilgi işlem, ilke ve yöntemleri Yüksek Seçim Kurulunca düzenlenecek ayrı genelgelerle belirlenir.

Yurt Dışı Seçmin Kütüğüne Kayıt Esasları
Madde 2- Yurt dışı seçmenlik sıfatının tayininde seçmen kütüğü esas alınır.

Yurt Dışı Seçmen Kütüğü Kayıt Deseninde; T.C. Kimlik No, Adı, Soyadı, Baba ad, Ana ad, Cinsiyet, Doğum gün, Doğum ay, Doğum yıl, Doğum yer, Nüfus il, Nüfus ilçe, Nüfus mahalle/köy, Cilt no, Aile sıra no, Sıra no, Durumu, Ülke Kod, Ülke Ad ve varsa Yabancı Şehir ile Yabancı Adres unsurları yer alır.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıt başvurusu kişinin kendisi tarafından yapılmalıdır.

Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne Kayıt Olacaklar
Madde 3- Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sisteminde kaydı bulunan ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarından seçmen niteliğini taşıyanlar yurt dışı seçmen kütüğüne kaydedilirler.

Seçmen niteliğine sahip olmasına ve yurt dışında ikamet etmesine rağmen, yurt dışı seçmen kütüğünde kaydı bulunmayan Türk vatandaşları, adres kayıt sistemine dahil olabilmeleri için en yakın konsolosluğa başvurarak İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen "ADRES BEYAN FORMU"nu doldurup imza karşılığı verirler ve bu formların yurt dışı temsilciliklerince "konsolosluk.net" sistemine girişi sağlanır.

Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne Kayıt Olamayacaklar
Madde 4-
a) Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar,

b) MERNİS kayıtlarında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olup da, seçmen niteliğine sahip olmakla birlikte MERNİS Adres Kayıt Sisteminde (AKS) yurt dışı ülke bilgisi bulunmayanlar,

c) Silah altında bulunan erler (izinli olsalar bile),

Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıt olamazlar.

Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün Oluşumuna İlişkin Seçmen Kayıtlarının İlanı ve İtiraz
Madde 5- Yurt dışı seçmen kütüğünün oluşumuna esas teşkil eden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü adres kayıt sisteminden alınan seçmen niteliğini taşıyan kişilere ait kayıtlar, Yüksek Seçim Kurulunca www.ysk.gov.tr adresi aracılığı ile internet ortamında ilan edilir.

Yurt dışı seçmenler, Yüksek Seçim Kuruluna ait www.ysk.gov.tr adresinden "Yurt Dışı Seçmen Sorgulama" ekranında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını girip, sorgulama yaparak durumlarını kontrol edebilirler.

Yüksek Seçim Kurulu, kütüğün oluşumu ile sorgulama yer ve yöntemlerini, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Yüksek Seçim Kuruluna ait www.ysk.gov.tr adresinden ve Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile dış temsilciliklerde duyurur.

Madde 6- Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne; seçmenler kendileri ile ilgili olarak, siyasi partiler ise seçim dönemindeki askı süresi içinde Ankara İl Seçim Kuruluna bağlı Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna genel hükümler çerçevesinde itiraz edebilirler. Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu, itirazları yukarıda açıklanan hükümler çerçevesinde değerlendirir ve kararını verir.

Madde 7- Bu genelge Yüksek Seçim Kurulunun 10/04/2010 gün ve 2010/264 sayılı kararı ile Örnek:140/II olarak kabul edilmiştir.

Feriba Duygu Hokkacı Esirgen Başkonsolos
Pazartesi - Cuma

08:30 - 12:30

Öğleden sonra şahsen başvuru kabul edilmez.
1.1.2018 Yeni Yıl
2.4.2018 Paskalya Tatili
1.5.2018 İşçi Bayramı
8.5.2018 II. Dünya Savaşı Zafer Günü
10.5.2018 Fransız Dini Bayramı
21.5.2018 Fransız Dini Bayramı
15.6.2018 Ramazan Bayramı 1. gün
14.7.2018 Fransız Milli Bayramı
15.8.2018 Fransız Dini Bayramı
21.8.2018 Kurban Bayramı 1. gün
29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2018 Fransız Dini Bayramı
11.11.2018 I.Dünya Savaşı Ateşkes Yıldönümü
25.12.2018 Noel Tatili